Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen die betrokken zijn bij de online verkoop/aankoop op de website van de onderneming vast te leggen. Deze Algemene Voorwaarden drukken de totaliteit van de verplichtingen van de partijen uit.

ARTIKEL 2: Aankoop. Om een cursus te kunnen kopen moet de klant minstens 18 jaar oud en wettelijk bevoegd zijn of, indien hij minderjarig is, de toestemming van zijn wettelijke voogd kunnen voorleggen.

De klant zal gevraagd worden zijn identiteit te bewijzen door het op de website beschikbare formulier in te vullen. De klant moet de verplichte velden invullen opdat zijn bestelling door de onderneming kan worden verwerkt.

De informatie die de klant aan het bedrijf verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de klant te vragen zijn identiteit, geschiktheid en de verstrekte informatie op passende wijze te bevestigen.

De klant erkent dat de algemene voorwaarden zijn verstrekt alvorens zijn bestelling te plaatsen en het contract te sluiten.

ARTIKEL 3: De prijzen. De prijzen zijn aangegeven in euro’s. Online betaling kunnen per creditcard of PayPal gemaakt worden. De onderneming behoudt zich het recht om prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de prijzen toe te passen die gelden op het moment van aankoop, afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment.

ARTIKEL 4: Wijze van betaling. Om de bestelling te betalen beschikt de klant over verschillende betalingsmogelijkheden. De klant garandeert aan de onderneming dat hij over de nodige middelen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken bij de bevestiging van zijn winkelwagentje.

De onderneming behoudt zich het recht voor de verwerking en levering van bestellingen op te schorten indien de autorisatie van de betaling per bankkaart wordt geweigerd door de officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling. De verkoper behoudt zich met name het recht voor te weigeren een levering uit te voeren of een bestelling uit te voeren van een klant die een eerdere bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil bestaat.

ARTIKEL 5: Bewijs van transactie. De computerregisters die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper zijn opgeslagen, gelden als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De bestellingen en facturen worden geregistreerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

ARTIKEL 6: Informatie over de cursussen. De cursussen worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Indien deze presentatie echter fouten of omissies bevat, kan de verkoper daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De foto’s van de cursussen zijn niet contractueel.

ARTIKEL 7: Levering. De klant kan zijn opleidingen rechtstreeks raadplegen of downloaden zodra de betaling is voltooid. Andere producten zoals certificaten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres, dat voor de juistheid ervan moet zorgen. Pakketten of poststukken die naar het Bedrijf worden teruggestuurd wegens een onjuist of onvolledig afleveradres, worden op kosten van de klant teruggestuurd.

ARTIKEL 8: Herroepingsrecht. De klant heeft vanaf de datum van aankoop van de cursus 30 dagen de tijd om het bedrijf te laten weten dat hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen. Na deze periode wordt geen terugbetaling meer toegestaan. De klant moet gedurende deze periode per e-mail contact opnemen met de klantenservice om duidelijk aan te geven dat hij/zij terugbetaling van de aankoop wenst.

Ter informatie: de wettelijke herroepingstermijn bedraagt normaal 14 dagen, maar ons bedrijf heeft uit respect voor onze klanten besloten een termijn van 30 dagen toe te kennen, dus het dubbele van de wettelijke termijn.

ARTIKEL 9: Terugbetaling. Van zodra de klant contact heeft opgenomen met onze klantenservice om een verzoek tot terugbetaling in te dienen, wordt dit verwerkt door onze boekhoudafdeling. Het duurt ongeveer 7 werkdagen vanaf het moment van uw aanvraag om uw terugbetaling te ontvangen.

De klant wordt terugbetaald via de betalingsmethode die hij bij de aankoop heeft gebruikt, d.w.z. op zijn PayPal-rekening of bankrekening. De onderneming is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de ontvangst van de betaling in verband met de verwerking door de bank.

ARTIKEL 10: Wettelijke conformiteitsgarantie en wettelijke garantie van verborgen gebreken. De onderneming garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met het contract, waardoor de klant zich kan beroepen op de wettelijke conformiteitsgarantie of op de garantie van gebreken van het verkochte goed. Indien de wettelijke conformiteitsgarantie wordt ingeroepen, wordt eraan herinnerd dat: De klant beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om actie te ondernemen; De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de verkoper niet de fabrikant is van alle aangeboden producten betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

ARTIKEL 11: Intellectuele eigendom. Het bedrijf heeft de gebruiksrechten van alle materialen die toegankelijk zijn op de website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of procedures, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen ervan wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd.

Iedereen die zijn toegangsgegevens tot het opleidingsplatform aan derden bekendmaakt, wordt permanent uitgesloten.

Het is ten strengste verboden de opleidingen te verspreiden, te reproduceren (met welk middel of via welke media dan ook) of er kopieën van te maken op straffe van vervolging door het bedrijf. Alleen de klant mag de gekochte cursus downloaden en persoonlijk gebruiken.

ARTIKEL 12: Overmacht. Alle omstandigheden buiten de wil van de partijen die de uitvoering van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhinderen, worden geacht aanleiding te geven tot ontheffing van de verplichtingen van de partijen en tot opschorting ervan.

De partij die zich op deze omstandigheden beroept, stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van het ontstaan en het verdwijnen van deze omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan elk feit of omstandigheid van buiten de partijen dat onvermijdelijk, onvoorzienbaar en onafhankelijk van hun wil is en dat de partijen ondanks alle redelijke inspanningen niet kunnen voorkomen. Gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden, omvatten met name blokkering van transportmiddelen of bevoorrading, aardbeving, brand, storm, overstroming, bliksem, onderbreking van telecommunicatienetwerken of specifieke problemen van telecommunicatienetwerken buiten de klanten.

De partijen komen bijeen om de gevolgen van het incident te bespreken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

ARTIKEL 13: Bevoegdheid en geldigheid van de bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en voor elk geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

In geval van een geschil of klacht zal de klant eerst contact opnemen met het bedrijf om een minnelijke oplossing te vinden.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of verklaard door toepassing van een wet, voorschrift of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze algemene voorwaarden zijn vertaald vanuit het Frans naar het Nederlands. In geval van vertaling in een of meer vreemde talen is in geval van geschil alleen de Franse tekst bindend.